اعضای کمیته هیپنوتیزم ورزشی

دکتر مهدی سهرابی

(متخصص رفتار حرکتی، هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس کمیته)

دکتر مهدی فتحی

(هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، متخصص هوشبری و هیپنوتیزم بالینی، دبیرکل انجمن هیپنوتیزم آسیا)

دکتر حسین سلطانی

(روان شناس ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه)

آقای علی صنعتگر

(روان شناس بالینی و مدرس FIFA, AFC)

دکتر مهدی محمدی نژاد

( روان شناس ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر کمیته)

دکتر امیرهوشنگ باقری

( پزشک و روان شناس، مدرس و عضو هیات‌مدیره‌ انجمن هیپنوتیزم بالینی،مسئول شاخه‌ هیپنوترابی کمیته‌ روان‌درمانی انجمن روان پزشکی)

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، کمیته هیپنوتیزم ورزشی ایران
دفتر دبیرخانه: 05138803493

ایمیل: info@iraniansporthypnosis.ir

وبسایت: www.iraniansporthypnosis.ir

فهرست